Translate

miercuri, 15 februarie 2012

STOP ACTA!!!!!


Un aspect foarte grav legat de A.C.T.A și adesea trecut cu vederea, este faptul că încalcă flagrant Constituția României, după cum o demonstrează un studiu făcut de către Departamentul Juridic al Adevărul.
Astfel, în Articolul 11din tratat se prevede că:
”Fără să aducă atingere legislației sale care reglementează privilegiile, protecția confidențialității surselor de informații sau prelucrarea datelor cu caracter personal, oricare dintre părţi prevede ca, în cadrul procedurilor judiciare civile privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, autoritățile sale judiciare să aibă autoritatea, la cererea justificată a titularului dreptului, să ordone contravenientului real sau, eventual, contravenientului presupus, să furnizeze titularului dreptului sau autorităților judiciare, cel puțin în scopul colectării de dovezi, informații relevante, astfel cum se prevede în actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile, pe care contravenientul real sau presupus le deține sau le controlează. Astfel de informații pot include informații privind orice persoană implicată în orice aspect al încălcării, reale sau presupuse și privind mijloacele de producție sau canalele de distribuție ale mărfurilor sau serviciilor vizate, inclusiv identificarea persoanelor terțe despre care se presupune că sunt implicate în producția și distribuirea unor astfel de mărfuri sau servicii și a canalelor de distribuire ale acestora”
Aceste prevederi contravin Articolului 24 din Constituția României, unde se precizează:
(1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. 
De asemenea, este în contradicție cu Articolul 26 privind viața intima, familială și privată conform căruia:
(1) Autoritațile publice respectă și ocrotesc viata intimă, familială si privată.
(2) Persoana fizica are dreptul să dispună de ea insăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.
Articolul 27 din ACTA face referintă la Aplicarea legii în mediul digital (Internet)  și prevede că:
(4) ”O parte poate să furnizeze, în conformitate cu actele sale cu putere de lege și cu normele sale administrative, autorităților sale competente autoritatea de a solicita unui furnizor de servicii online să divulge rapid unui titular al dreptului suficiente informații pentru a identifica un abonat despre al cărui cont se presupune că a fost utilizat pentru încălcare, atunci când respectivul titular al dreptului a depus o cerere, suficientă din punct de vedere juridic, cu privire la contrafacerea mărcilor de comerț sau la încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe și atunci când astfel de informații sunt cerute pentru a proteja sau a aplica drepturile respective. Aceste proceduri sunt puse în aplicare astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea activității legitime, inclusiv comerțul electronic și, în conformitate cu legislația părții respective, respectă principii fundamentale precum libertatea de expresie, un proces echitabil și protecția vieții private”
Acest articol contravine, de asemenea, unor drepturi fundamentale garantate de către Constituția României:
Articolul 26 care reglementeazaviața intimă, familială și privată prevede că:
(1) Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata.
(2) Persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri.

Articolul 28 referitor la Secretul corespondenței stipulează în mod clar:
Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.
Articolul 30 garantează libertatea de exprimare precum și interzicerea cenzurii:
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor si libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică și libertatea de a înființa publicații.
(4) Nici o publicație nu poate fi suprimată.
 (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei si nici dreptul la propria imagine.

Ce se întâmplă, conform legii, cu un tratat ce încalcă Constituția?
Articolul 11 din Constituția României prevede că:
(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, (ACTA contravine articolelor 23,26, 28 și 30- nota redacției) ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituției.
Date fiind cele de mai sus, ratificarea A.C.T.A. de către Parlamentul României inainte de revizuirea Constitutiei , in acest sens, este nulă de drept. 
Pentru a veni în sprijinul anulării A.C.T.A., Adevărul lansează o petiție on line adresată Parlamentului României prin care solicită oprirea ratificării tratatului în condițiile în care acesta încalcă drepturile omului garantate de către Constituția României.
Dacă nu sunteți de acord cu A.C.T.A și cu cenzura internetului impusă de către acest tratat, semnați petiția online . Aceasta va fi trimisă oficial ambelor Camere ale Parlamentului României
Beatrice Preda este consilier juridic la Adevărul Holding

               Sebastian Dracopol este director de proiect la Divizia Web Adevărul Holding

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu