Translate

luni, 24 mai 2010

Spicuiri din Noul si Vechiul Testament,de Rusalii

Cântarea celor trei tineri


Cap. 1 - selectiuni


 2. "Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaslăvit este numele Tău în veci.


21. Şi să ştie că Tu eşti Domn, Dumnezeu singur, şi slăvit peste toată lumea".


27. Şi acei trei, într-un singur glas, au lăudat, au slăvit şi au binecuvântat pe Dumnezeu în cuptor, zicând:


28. "Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaînălţat întru toţi vecii.


67. Binecuvântaţi pe Domnul, Dumnezeul dumnezeilor, toţi care vă închinaţi Lui, lăudaţi şi mulţumiţi, că în veac este mila Lui". Capitolul 1


1. Pildele lui Solomon, fiul lui David,


2. Folositoare pentru cunoaşterea înţelepciunii şi a stăpânirii de sine,


3. Pentru înţelegerea cuvintelor adânci, pentru dobândirea unei îndrumări bune, pentru dreptate, pentru dreapta judecată şi nepărtinire,


4. Pentru a prilejui celor fără gând rău o judecată isteaţă, omului tânăr cunoştinţă şi bună cugetare.


5. Să ia aminte cel înţelept şi îşi va spori ştiinţa, iar cel priceput va dobândi iscusinţa de a se purta,


6. Pătrunzând cu mintea pildele şi înţelesurile adânci, graiurile celor înţelepţi şi tâlcuirea lor nepătrunsă.


7. Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii; cei fără minte dispreţuiesc înţelepciunea şi stăpânirea de sine.


8. Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările maicii tale.


9. Căci ele sunt ca o cunună pe capul tău Şi ca o salbă împrejurul gâtului tău.


10. Fiul meu, de voiesc păcătoşii să te ademenească, nu te învoi,


11. Dacă-ţi spun: "Vino cu noi, să ne punem la pândă, ca să vărsăm sânge, să întindem curse fără cuvânt celui neprihănit,


12. Să-i înghiţim de vii ca locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se coboară în mormânt.


13. Să punem stăpânire pe tot felul de lucruri scumpe, să ne umplem de pradă casele noastre,


14. Fii părtaş la obştea noastră, o singură pungă fi-va pentru toţi!"


15. Fiul meu, nu te întovărăşi cu ei pe cale; abate piciorul tău din cărarea lor,


16. Căci picioarele lor aleargă numai la rău, iar ei zoresc să verse sânge.


17. Zadarnic se întind curse în văzul păsărilor!


18. Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri.


19. Aceasta este soarta celor lacomi de câştig; lăcomia le aduce pierderea vieţii.


20. Înţelepciunea strigă pe uliţă şi în piele îşi ridică glasul său.


21. Ea propovăduieşte la răspântiile zgomotoase; înaintea porţilor cetăţii îşi spune cuvântul:


22. "Până când, proştilor, veţi iubi prostia? Până când, nebunilor, veţi iubi nebunia? Şi voi, neştiutorilor, până când veţi urî ştiinţa?


23. Întoarceţi-vă iarăşi la mustrarea mea şi iată eu voi turna peste voi duhul meu şi vă voi vesti cuvintele mele.


24. Chematu-v-am, dar voi n-aţi luat aminte! Întinsu-mi-am mâna şi n-a fost cine să ia seama!


25. Ci aţi lepădat toate sfaturile mele şi mustrările mele nu le-aţi primit.


26. De aceea şi eu voi râde de pieirea voastră şi mă voi bucura când va veni groaza peste voi,


27. Când va veni peste voi necazul ca furtuna şi când nenorocirea ca vijelia vă va cuprinde.


28. Atunci mă vor chema, dar eu nu voi răspunde; din zori mă vor căuta şi nu mă vor afla,


29. Pentru că ei au urât ştiinţa şi frica de Dumnezeu n-au ales-o,


30. Fiindcă n-au luat aminte la sfaturile mele şi cercetarea mea au dispreţuit-o.


31. Mânca-vor din rodul căii lor şi de sfaturile lor sătura-se-vor,


32. Căci îndărătnicia omoară pe cei proşti şi nepăsarea pierde pe cei fără minte;


33. Iar cel ce mă ascultă va trăi în pace şi linişte şi de rele nu se va teme".


Capitolul 2-Faptele Sfinţilor Apostoli1. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.


2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei.


3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei.


4. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.


5. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer.


6. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa.


7. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni?


8. Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut?


9. Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia,


10. În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi,


11. Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!


12. Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta?


13. Iar alţii batjocorindu-i, ziceau că sunt plini de must.


14. Şi stând Petru cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a vorbit: Bărbaţi iudei, şi toţi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută şi luaţi în urechi cuvintele mele;


15. Că aceştia nu sunt beţi, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi;


16. Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil:


17. "Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul şi fiii voştri şi fiicele voastre vor prooroci şi cei mai tineri ai voştri vor vedea vedenii şi bătrânii voştri vise vor visa.


18. Încă şi peste slugile Mele şi peste slujnicele Mele voi turna în acele zile, din Duhul Meu şi vor prooroci.


19. Şi minuni voi face sus în cer şi jos pe pământ semne: sânge, foc şi fumegare de fum.


20. Soarele se va schimba în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare şi strălucită.


21. Şi tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui".


22. Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri, prin minuni şi prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum şi voi ştiţi,


23. Pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel rânduit şi după ştiinţa cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi luat şi, pironindu-L, prin mâinile celor fără de lege, L-aţi omorât,


24. Pe Care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând durerile morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El să fie ţinut de ea.


25. Căci David zice despre El: "Totdeauna am văzut pe Domnul înaintea mea, căci El este de-a dreapta mea, ca să nu mă clatin.


26. De aceea s-a bucurat inima mea şi s-a veselit limba mea; chiar şi trupul meu se va odihni întru nădejde.


27. Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel sfânt al Tău să vadă stricăciune.


28. Făcutu-mi-ai cunoscute căile vieţii; cu înfăţişarea Ta mă vei umple de bucurie".


29. Bărbaţi fraţi, cuvine-se a vorbi cu îndrăznire către voi despre strămoşul David, că a murit şi s-a îngropat, iar mormântul lui este la noi, până în ziua aceasta.


30. Deci el, fiind prooroc şi ştiind că Dumnezeu i S-a jurat cu jurământ să aşeze pe tronu-i din rodul coapselor lui,


31. Mai înainte văzând, a vorbit despre învierea lui Hristos: că n-a fost lăsat în iad sufletul Lui şi nici trupul Lui n-a văzut putreziciunea.


32. Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Căruia noi toţi suntem martori.


33. Deci, înălţându-Se prin dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, L-a revărsat pe Acesta, cum vedeţi şi auziţi voi.


34. Căci David nu s-a suit la ceruri, dar el a zis: "Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea,


35. Până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale".


36. Cu siguranţă să ştie deci toată casa lui Israel că Dumnezeu, pe Acest Iisus pe Care voi L-aţi răstignit, L-a făcut Domn şi Hristos.


37. Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi ceilalţi apostoli: Bărbaţi fraţi, ce să facem?


38. Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt.


39. Căci vouă este dată făgăduinţa şi copiilor voştri şi tuturor celor de departe, pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.


40. Şi cu alte mai multe vorbe mărturisea şi-i îndemna, zicând: Mântuiţi-vă de acest neam viclean.


41. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete.


42. Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.


43. Şi tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe minuni şi semne se făceau în Ierusalim prin apostoli, şi mare frică îi stăpânea pe toţi.


44. Iar toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau toate de obşte.


45. Şi îşi vindeau bunurile şi averile şi le împărţeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare.


46. Şi în fiecare zi, stăruiau într-un cuget în templu şi, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana întru bucurie şi întru curăţia inimii.


47. Lăudând pe Dumnezeu şi având har la tot poporul. Iar Domnul adăuga zilnic Bisericii pe cei ce se mântuiau.

  Slava Lui Dumnezeu pentru toate!

                                                           Zadkielix alias D.M

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu